Origin of structural heterogeneity in Zr-Co-Al metallic glasses from the point of view of liquid structures

Hezhi Zhang, Honggang Sun, Shaopeng Pan, Daniel Şopu, Chuanxiao Peng, Kang Zhao, Kaikai Song, Shengzhong Yuan, Jichao Qiao, Li Wang, Jürgen Eckert

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

1 Zitat (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer120501
Seitenumfang12
FachzeitschriftJournal of non-crystalline solids
Jahrgang553.2021
Ausgabenummer1 February
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 21 Okt. 2020

Dieses zitieren