Hot cracking susceptibility of AlSi7MgCu-Alloys and the effects of alloying elements (Magnesium and Copper)

Titel in Übersetzung: Hot cracking susceptibility of AlSi7MgCu-Alloys and the effects of alloying elements (Magnesium and Copper)

Thomas Pabel, Salar Bozorgi, Christian Kneißl, Katharina Faerber, Peter Schumacher

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

157 Downloads (Pure)
Titel in ÜbersetzungHot cracking susceptibility of AlSi7MgCu-Alloys and the effects of alloying elements (Magnesium and Copper)
OriginalspracheEnglisch
FachzeitschriftRevista de turnătorie : RT ; publicaţie a Asociaţiei Tehnice de Turnătorie din România
Ausgabenummer9-10
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2012

Dieses zitieren