Fracture mechanical tests for liner resins

Titel in Übersetzung: Fracture mechanical tests for liner resins

Gerald Pilz, Reinhold Lang

Publikation: Buch/BerichtForschungsberichtTransferBegutachtung

Titel in ÜbersetzungFracture mechanical tests for liner resins
OriginalspracheEnglisch
VerlagUnknown Publisher
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2005

Dieses zitieren